Tešíme sa na Vašu návštevu :)

Pravidlá pre lietanie s dronmi na Slovensku 2023

Pravidlá lietania s dronmi na Slovensku 2023

Lietanie s dronom na Slovensku nie je stále veľkým problém, keďže v roku 2022 sa legislatíva na Slovenku nezmenila a tým pádom stále nie je totožná s najnovšou EU legislatívou.

Slovenská republika nesplnila 2 základné úlohy, a tak sú niektoré časti EU nariadení u nás nesplniteľné.


Zhrnutie Euŕopskych praviediel pre lietanie s dronom 

V Novele Europskej únie o dronov, ktorá vyšla 31.12.2020
sa v celej EÚ s výnimkou Slovenska začalo uplatňovať nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/947.

Toto nariadenie zjednocuje pravidlá používania UAS (z anglického unmanned aerial systems – bezpilotné letecké systémy, rozumej drony) v EÚ.
Toto nariadenie otvára napríklad cestu pre BVLOS lety (mimo priamej viditeľnosti dronu pilotom - s pomocou okuliarov), lety nad 120 metrov a prepravu nákladu s pomocou dronov.  

Tieto pravidlá platia v celej EÚ s výnimkou Slovenska, nakoľko štát toto nariadenie neimplementoval.
V súčastnosti sa teda veľa nemení, keďže rozhodnutie Dopravného úradu 2/2019 ktoré určuje pravidlá lietania v SR do veľkej miery toto európske nariadenie kopíruje.
Taktiež koncepcia leteckých prác sa uplatňuje ako doteraz, takže pre užívateľov ktorí lietajú iba na Slovensku sa nič nemení.


Zmena legislatívy pre lietanie s dronmi:

EU pravidlá:
1. Registrácia prevádzkovateľov.
2. Online školenia a preskúšania

Lietanie za úplatu:
1. Otvorená kategória prevádzky (bez povolenia)
2. Špecifické pravidlá pre každú zo subkategórií
3. Osobitné pravidlá na osobitnú kategóriu prevádzky

Osobitná kategória:
1. Tri scenáre osobitnej prevádzky
2. BVLOS lety a lety nad 120 m
3. Rozšírenie trhu s dronovými službami.

Registrácia obsluhy lietajúcej s dronom v UAS:
Základným cieľom EU systému registrácie prevádzkovateľov UAS je, podobne ako pri autách, zvýšenie bezpečnosti používania dronov.
Tým sa sľubuje dodržiavanie bezpečného lietania používateľmi dronov a zabráni sa tak lietaniu “proti kostolnému poriadku”.
Dron totižto elektronicky vysiela do svojho okolia unikátny 12 miestny kód, ktorý jednoznačne identifikuje jeho prevádzkovateľa.

Registrácia bude povinná pre každého kto prevádzkuje drony, ktoré sú ťažie ako 250 g / sú vybavené tak kvalitnou kamerou, ktorá je schopná zachytiť osobné údaje.
Prakticky táto povinnosť teda platí pre každého.

Do systému sa registrujú piloti / uživatelia, ktorí lietajú s dronami, nie samostatné drony!
Povinnosťou používateľa je do svojho dronu vložiť 12 miestny identifikačný kód. Ak používa dronov viacero, tak tento kód bude vložený v každom z nich.

Táto funkcia však bude dostupná iba pri dronoch, ktoré sú označené štandardnou značkou C0-C6 (podobne ako označenie CE pri iných výrobkoch).
Predaj týchto dronov na Slovensku je pozatiaľ len v plienkach. Ďalšou úlohou tohto systému je výmena údajov medzi leteckými úradmi. Môže ísť o výmenu údajov jednotlivých štátov pri povoľovaní cezhraničných letov, alebo letov zahraničného prevádzkovateľa v danom štáte.
Preto je základnou požiadavkou na tento systém, aby bol elektronický a komunikovateľný medzi jednotlivými členskými štátmi a EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva).
Tá vystupuje ako prostredník pri výmene takýchto údajov medzi štátmi.


Ako to je s registráciou pilotov dronov na Slovensku

Do dnešného dňa však tento systém na Slovensku nie je spustený.
Dôvodom je, že nie je ani určené, ktorý orgán má byť jeho správcom a už vôbec nie je obstaraný a zriadený. V praxi sa pre hobby používateľov dronov nezmení nič, avšak pre profi používateľov UAV to znamená, že pokiaľ sa tento systém nezriadi, budú s komerčným lietaním naďalej obmedzení iba na území Slovenska.

Treba však počítať s tým, že jeho zriadenie bude sprevádzané novelizáciou leteckého alebo priestupkového zákona, ktorý zriadi priestupok nezapísania sa do tohto registra.

Druhou podmienkou, ktorú musí podľa novej legislatívy splniť väčšina pilotov dronov, je absolvovanie online školenia.
To sa bude týkať základných princípov lietania a pravidiel ich využívania. Toto školenie má byť formou niekoľkominútových videí a prezentácií, zakončené testom, ktorý si stačí vyklikať.

Pre subkategóriu prevádzky A2 (lety vo vzdialenosti menšej ako 30m od nezúčastnených osôb) musí byť toto online školenie a preskúšanie doplnené aj teoretickým preskúšaním na Dopravnom úrade. Podoba tohto preskúšania bude podobná, ako doteraz prebiehalo skúšanie pilotov na diaľku pre letecké práce.

Výstupom online školenia a preskúšania je
elektronický preukaz pilota na diaľku pre konkrétnu subkategóriu prevádzky (samostatne A1, A2 a A3).
Preukaz obsahuje  QR kód, ktorý si môže ktokoľvek načítať a získať tak potvrdenie pravosti konkrétneho preukazu.

Od 1.1.2021 však ani tento systém na Slovensku nie je spustený. Dodnes totižto nebolo spustené verejné obstarávanie a na zriadenie tohto systému neboli Dopravnému úradu ani vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

V praxi sa v rámci pravidiel lietania s dronmi na Slovensku pre hobby užívateľov nedejú veľké zmeny.
Avšak pri cestách s dronom do zahraničia nastáva problém spojený s tým, že Slovensko nieje zaradené do centrálneho registru pod hlavičkou Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva - EASA. Aktuálne je situácia taká, že občan Slovenskej republiky nemá žiadnu cestu ako sa do tohto registra dostať. Pre príklad register Českej republiky neumožňuje registráciu pre občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku.
Na Slovensku platí len od novembra 2019 rozhodnutie Dopravného úradu č. 2/2019, ktoré upravuje pravidlá lietania s dronmi v SR veľmi podobne ako vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2019/947, pre hobby používateľov sa pravidlá lietania s dronmi zmenia len v menšom rozsahu.

Hobby používatelia dronov od 1.1.2021 vykonávajú lety v tzv. Otvorenej kategórií prevádzky (súčasná kategória prevádzky A) bez nutnosti mať na vykonávanie takýchto letov akékoľvek povolenie. V rámci otvorenej kategórie prevádzky platí povinnosť iba zapísať sa do registra prevádzkovateľov UAS a vykonať príslušné online školenie a preskúšanie.
Avšak, ako sme už vyššie uviedli, keďže tieto systémy nie sú zriadené, táto povinnosť na Slovensku síce platí, ale nebude sa vysoko pravdepodobne žiadnym spôsobom vymáhať a nemôžete byť akokoľvek sankcionovaní za jej nesplnenie.

Otvorená kategória prevádzky dronov sa, podobne ako dnes, delí na tri kategórie. Tie sú rozdelené v závislosti na hmotnosti dronu a vzdialenosti od ľudí a budov, pričom vo všetkých troch platí maximálna výška letu v neriadenom vzdušnom priestore 120 m.

I. A1 (DJI Mavic Mini, DJI Mavic AIR)

Pravidlá lietania dronov A1

 • Možnosť lietať aj v urbanistickej oblasti (bez minimálnej vzdialenosti od budov), ale nie nad davom ľudí.
 • Pre túto kategóriu bude nutné absolvovať online test (aktuálne ho nie je možné vykonať)
 • Je možné prevádzkovať drony spadajúce pod certifikáciu kategórie C0 (hmotnosť do 0,25 kg) a C1 (hmotnosť od 0,25 do 0,9 kg). Bude sa jednať o drony ekvivalentné k DJI Mavic MINI (249 g – C0) a DJI Mavic AIR (430 g – C1). Oficiálna európska certifikácia týchto dronov na kategóriu C0 a C1 ešte neprebehla.

Prechodné podmienky pre drony A1

 • Patria tu zariadenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 0,5 kg. Pozor, nová EU legislatíva znižuje hmotnostný limit z 0,9 kg na 0,5 kg pre necertifikované zariadenia. Necertifikovaný dron s hmotnosťou od 0,5 kg do 0,9 kg spadá podľa novej EU legislatívy do subkategórie prevádzky A2.


II. A2 (DJI Mavic 2 PRO/ZOOM, DJI Phantom 4)

Pravidlá lietania s dronmi  A2

 • Zákaz lietania vo vzdialenosti menšej ako 30 m od osôb, resp. 5m od osôb pri aktivovanom “low-speed mode” 
 • Pre túto kategóriu bude nutné absolvovať online test doplnený teoretickým preskúšaním na príslušnom úrade (aktuálne ho nie je možné vykonať)
 • V tejto subkategórii je možné prevádzkovať drony spadajúce pod certifikáciu kategórie C2 (hmotnosť od 0,9 kg do 4 kg). Bude sa jednať o drony ekvivalentné napríklad k DJI Mavic 2 PRO/ZOOM (907 g – C2) a DJI Phantom 4 (1380 g – C2). Oficiálna európska certifikácia týchto dronov na C2 ešte neprebehla.

Prechodné podmienky pre drony v A2

Patria tu zariadenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 0,5 kg do 2 kg.
Pozor, nová EU legislatíva znižuje hmotnostný limit z 4 kg na 2 kg pre necertifikované zariadenia. Necertifikovaný dron s hmotnosťou od 2 kg spadá podľa novej EU legislatívy do subkategórie prevádzky A3, alebo do osobitnej kategórie prevádzky.

III. A3

Pravidlá lietania s dronom A3

 • Patria tu zariadenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 25 kg a rýchlosťou letu do 19 m/s, takže ide o drony kategórie C2, C3 a C4 a individuálne postavené drony.
 • vykonávanie letov v takej vzdialenosti, aby nezúčastnené osoby neboli vykonaním letu ohrozené, najmenej však 150 m od obývaných oblastí.
 • Pre túto kategóriu bude nutné absolvovať online test (aktuálne ho nie je možné vykonať)


  Vzdušné priestory
  Všetky lety je možné vykonávať v neriadenom vzdušnom priestore (trieda G) vo výške najviac 120 m nad úrovňou zeme. V riadenom vzdušnom priestore podľa pravidiel lietania v riadenom vzdušnom priestore podľa konkrétnej kategórie A1, A2 alebo A3.


Podmienky a prechodné ustanovenia

Prosíme, všimnite si, že tieto pravidlá platia pre drony, ktoré sú označené značkou C0-C4.
Drony, ktoré sú takto označené, spĺňajú podmienky delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2019/945, ktoré aktuálne fakticky na trhu ešte nie sú.

Od 1.1.2021 pre drony, ktoré sú momentálne „v obehu“ a nie sú označené týmito značkami, platia na území Slovenskej republiky s najvyššou pravdepodobnosťou tieto ustanovenia.
Dopravný úrad však ešte nevydal záväzné stanovisko, ale z vyššie uvedeného vyplýva táto varianta ako najrealistickejšia:

 • s dronmi ľahšími ako 500 g je možné lietať tak, aby neboli prelietavané davy ľudí;
 • s dronmi od 0,5 kg do 2 kg je možné lietať vo vzdialenosti väčšej ako 30 m od osôb;
 • s dronmi ťažšími ako 2 kg a ľahšími ako 25 kg je možné lietať tak, aby nezúčastnené osoby neboli vykonaním letu ohrozené a zároveň musí byť let vykonaný minimálne 150 m od obývaných oblastí. 

Pre vykonávanie letov v rámci otvorenej kategórie prevádzky, rovnako ako doteraz, nie je potrebné uzavretie poistenia proti škode spôsobenej tretím osobám.


Osobitná kategória prevádzky dronov

V prípade, ak sa má let dronom vykonať za iných podmienok, ako sú určené pre otvorenú kategóriu prevádzky, ide o vykonanie letu v rámci osobitnej kategórie prevádzky.
Ide o BVLOS lety, lety nad 120 m, či napríklad o lietanie v zastavaných oblastiach a nad ľuďmi v menšej vzdialenosti ako povoľujú subkategórie „A“.  Osobitná kategória prevádzky podlieha tzv. prevádzkovému povoleniu úradu, ktorým bude na Slovensku pravdepodobne Dopravný úrad.


Scenáre prevádzky dronov podľa osobitnej kategórie

Povolenie osobitnej kategórie prevádzky môže byť udelené troma rôznymi spôsobmi:

 • doručenie vyhlásenia o vykonávaní letov podľa štandardného scenára;
 • prevádzkové povolenie pre vykonanie konkrétnych letov;
 • udelenie Osvedčenia prevádzkovateľa ľahkých UAS (LUC).


  1. Štandardný scenár – vyhlásenie

Vyhlásenie o vykonávaní letov podľa štandardného scenára (Operational declaration) by malo byť najjednoduchším spôsobom získania prevádzkového povolenia pre vykonávanie letov dronov v osobitnej kategórií prevádzky.

Prevádzkovateľ iba doručí úradu vyhlásenie, že bude vykonávať lety v súlade s tzv. štandardným scenárom (Standard scenario – STS).
Ten priamo vymedzuje povinnosti prevádzkovateľa pre vykonanie daných letov a presne popisuje spôsob, akým sa majú tieto lety vykonať.
Úrad následne nič neschvaľuje, vyhlásenie iba vezme na vedomie. Následne vypíše vykonávanie letov podľa vyhlásenia do “zložky” prevádzkovateľa v registri prevádzkovateľov UAS (pre prípad kontroly zo strany polície alebo iných silových zložiek) a v prípade potreby vykoná nad prevádzkou štátny odborný dozor.

Štandardné scenáre vypracúva EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva), v súčasnosti platné sú nasledovné (pracuje sa na ďalších):

- STS 01 – VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou v zastavaných oblastiach;
- STS 02 – BVLOS s využitím pozorovateľa nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko zastavaných oblastiach.

Pre vykonávanie letov podľa štandardného scenára musí byť vykonané osobitné preskúšanie pilotov na diaľku na úrade pre konkrétny štandardný scenár.

Od 1.1.2021 tento inštitút zatiaľ nie je na Slovensku aplikovateľný, keďže úrad nie je schopný pracovať s registrami (register prevádzkovateľov a systém online skúšania a preskúšania) tak, ako to predpokladá nariadenie. Taktiež v súčasnosti platné štandardné scenáre nemajú v slovenských podmienkach vysokú využiteľnosť, v prípade záujmu dozvedieť sa podrobnosti nás neváhajte kontaktovať.


       2. Prevádzkové povolenie

Prevádzkové povolenie pre vykonávanie konkrétnych letov (Operational authorisation) funguje aj dnes, s názvom Povolenie na vykonávanie letov v kategórií prevádzky B.

Jeho princípom je, že žiadateľ doručí úradu žiadosť o vydanie prevádzkového povolenia.
V nej popíše aký let a akým spôsobom má záujem vykonať, v akom prostredí, identifikuje jeho riziká v súlade s metodikou SORA a navrhne prostriedky na ich zmiernenie.

Úrad následne túto žiadosť posúdi a vydá prevádzkové povolenie.

Od 1.1.2021 predpokladáme, že prevádzkové povolenie je “najschodnejšou” cestou pre vykonávanie letov v rámci osobitnej kategórie prevádzky v aktuálnej situácii. 

LUC – Osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých UAS

LUC z anglického Light UAS Operator Certificate je najvyššou formou prevádzkových povolení a je komplexnejšou alternatívou súčasného povolenia na vykonávanie leteckých prác. LUC jeho držiteľa oprávňuje samostatne vykonávať analýzu rizík spojených s vykonaním letu a posudzovať zmierňujúce opatrenia potrebné pre vykonanie letu.

LUC bude zahŕňať množstvo povinností, vrátane vypracovania tzv. systému riadenia bezpečnosti (Safety Management System – SMS) a pravidelného vykonávania auditov kvality.

LUC je oprávnením, ktoré je platné v celej EÚ. Je avšak otázne, do akej miery bude (kvôli absencií systému registrácie prevádzkovateľov UAS) pre jeho slovenských držiteľov možné uplatňovať toto osvedčenie v ďalších krajinách EÚ do 2022.


        3. Vykonávanie cezhraničných letov dronov a letov v zahraničí

Povoľovanie cezhraničných letov a letov v zahraničí má fungovať automatizovane. Založený má byť na výmene údajov o prevádzkovateľovi a zamýšľaných letoch medzi úradmi jednotlivých štátov. Tie by mali pri posudzovaní povoľovania takýchto letov spolupracovať.

V zásade tak žiadateľ o vykonanie cezhraničného letu, alebo letu v zahraničí doručí na úrad štátu v ktorom má byť let vykonaný žiadosť s prílohou. Príloha by mala obsahovať  prevádzkové povolenie od štátu registrácie (potvrdenie o prijatí vyhlásenia, prevádzkové povolenie alebo LUC). Úrad túto žiadosť posúdi a v prípade potreby prijatia dodatočných opatrení vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

V prípade, ak úrad štátu v ktorom má byť let vykonaný túto žiadosť schváli, informuje o tom prevádzkovateľa a úrad štátu registrácie prostredníctvom EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva).

Od 1.1.2021 nepredpokladáme, že tento systém pre slovenských prevádzkovateľov funguje z dôvodu absencie systému registrácie prevádzkovateľov a systému pre výmenu informácií s úradmi iných štátov.

Podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2019/947 ostávajú všetky národné povolenia týkajúce sa prevádzky UAS v platnosti do 1.1.2022.

To znamená, že všetky povolenia na vykonávanie leteckých prác ostávajú zatiaľ v platnosti. V priebehu roku 2021 majú byť úradom prevedené buď na LUC, alebo na prevádzkové povolenie pre osobitnú kategóriu prevádzky. Tento prevod by sa mal udiať z podnetu Dopravného úradu a malo by byť v zásade automatické.
Čo sa týka povolení na lietanie (t.j. pilotných preukazov pre UAS), tieto taktiež zatiaľ ostávajú v platnosti. Podľa našich informácií bude snahou Dopravného úradu na ich základe vydať preukazy pilotov na diaľku podľa nového nariadenia. Nová legislatívna úprava lietania s dronmi výrazne zjednodušuje využitie dronov pre komerčné účely. Drony sa stávajú ďalším pracovným nástrojom moderných geodetov, architektov, stavebníkov, fotografov, videoproducentov či pracovníkov technických obhliadok.